Kamienna Góra > Podstawy prawne funkcjonowania SPP

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz poboru opłaty dodatkowej

Urząd Miejski w Kamiennej Górze
ul. plac Grunwaldzki 1
58 – 400 Kamienna Góra

1. FUNKCJONOWANIE STREFY:

Podstawa prawna:

Uchwała NR XII/70/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 października 2015 r. oraz Załącznik nr 2 do Uchwały NR XII/70/15 – Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze.

Link: Uchwała Rady Miasta Kamienna Góra

2. WYSTAWIENIE ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

Podstawa prawna:

– art. 13f ust.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) oraz Uchwała Nr XII/70/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Kamiennej Górze, ustalenia stawek opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania z póź.zm.

Pouczenie:

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie opłata dodatkowa nie zostanie wniesiona, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z póź.zm), co spowoduje obciążenie dodatkowymi kosztami.