Limanowa > Podstawy prawne funkcjonowania SPP

/

AdminPark

Parkowanie jest płatne w następujące dni:

Poniedziałek – Piątek
09:00 – 17:00

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania
oraz poboru opłaty dodatkowej

Urząd Miasta Limanowa,
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

1. FUNKCJONOWANIE STREFY:

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV.25.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”

https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,1557718,uchwala-nr-iv2519-rady-miasta-limanowa-z-dnia-25-stycznia-2019-r-w-sprawie-ustalenia-strefy-platnego.html

2. WYSTAWIENIE ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

Podstawa prawna:

– art. 13f ust.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. t.j. Dz.U. Z 2018r. poz. 2068 z póź. zm.) Uchwała Nr IV.25.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”

Pouczenie:

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie opłata dodatkowa nie zostanie wniesiona, sprawa zostanie skierowana na drogę postepowania egzekucyjnego na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1314 z póź. zm.), co spowoduje obciążenie dodatkowymi kosztami. Reklamacje można wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia niniejszego zawiadomienia.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?