Limanowa > Podstawy prawne funkcjonowania SPP

Parkowanie jest płatne w następujące dni:

Poniedziałek – Piątek
09:00 – 17:00

Soboty
09:00 – 13:00

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania
oraz poboru opłaty dodatkowej

Urząd Miasta Limanowa,
ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

1. FUNKCJONOWANIE STREFY:

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”; z póź.zm.

Link: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Limanowa+-+miasto/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2012/uchwala%20157.html

2. WYSTAWIENIE ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

Podstawa prawna:

– art. 13f ust.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Uchwała Nr XXVI/157/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” z póź.zm.

Pouczenie:

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie opłata dodatkowa nie zostanie wniesiona, sprawa zostanie skierowana na drogę postepowania egzekucyjnego na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z póź.zm), co spowoduje obciążenie dodatkowymi kosztami. Reklamacje można wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia niniejszego zawiadomienia.