Koszalin > Podstawy prawne funkcjonowania SPP

Podstawy prawne funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz poboru opłaty dodatkowej

Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75 – 007 Koszalin
__________________________________

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
75-815 Koszalin

1. FUNKCJONOWANIE STREFY:

Podstawa prawna:

Uchwała NR XV/185/2011 Rady Miasta Koszalin z dnia 27 października 2011 r. oraz Załącznik nr 2 do Uchwały NR XV/185/2011 – Regulamin pobierania opłat w strefie płatnego parkowania.

Link: Uchwała Rady Miasta Koszalin

2. WYSTAWIENIE ZAWIADOMIENIA o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w związku z nieuiszczeniem opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego

Podstawa prawna:

– art. 13f ust.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)oraz Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miasta Koszalin z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Koszalinie oraz „Regulaminu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania – zał. nr 2 do Uchwały” z póź.zm.

Pouczenie:

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie opłata dodatkowa nie zostanie wniesiona, sprawa zostanie skierowana na drogę postepowania egzekucyjnego na podstawie Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z póź.zm), co spowoduje obciążenie dodatkowymi kosztami.