Limanowa > Regulamin strefy

/

AdminPark

Rozdział l.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Limanowej.

§ 2

1. Ograniczenie postoju polega na obowiązku wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w godzinach obowiązywania opłat za czas postoju.

2. Parkingi płatne są parkingami niestrzeżonymi .

§ 3

Granice obszaru Strefy Płatnego Parkowania obejmują:

wjazdy do Strefy, które są oznakowane znakami D-44 „strefa płatnego parkowania”, natomiast wyjazdy – znakami D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”, wszystkie miejsca w pasie drogowym, z wyłączeniem postojów taksówek, stanowiska postojowe zastrzeżone – „koperty”, które stanowić mogą liczbę do 10% miejsc postojowych w ciągu ulicznym.

§ 4

Opłaty za czas postoju uiszcza się poprzez samoobsługowy system urządzeń inkasująco – rejestrujących – parkometrów lub wykupienie karty abonamentowej,

Karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w Strefie Płatnego Parkowania w czasie jej funkcjonowania, jest odpłatny tak samo jak postój innych pojazdów.

Rozdział II.
REALIZACJA OPŁAT W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

§ 5

1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy w obszarze Strefy Płatnego Parkowania jest niezwłoczne opłacenie czasu postoju korzystając z parkometrów lub odpowiednich abonamentów.

2. Bilety wykupione w parkometrach ważne są do czasu opłaconego parkowania wydrukowanego na bilecie parkingowym niezależnie od zmiany miejsca parkowania w obrębie określonej strefy, w której została wniesiona opłata.

3. Możliwość wykupienia abonamentu mieszkańca dotyczy wyłącznie właścicieli (posiadaczy) pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t z zapisem w dowodzie rejestracyjnym, iż jest to pojazd osobowy, osobowo – towarowy, osobowo – ciężarowy, osobowo-specjalistyczny (w tym również osób korzystających z pojazdów samochodowych na podstawie umowy leasingu, dzierżawy, najmu użyczenia lub umowy o podobnym charakterze oraz mających zawarte umowy przewłaszczenia tychże pojazdów z instytucjami kredytującymi takimi jak banki, firmy leasingowe itp.), zameldowanych w granicach Strefy Płatnego Parkowania na pobyt stały lub czasowy i zamieszkujących w jej obszarze. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie w Biurze Stefy Płatnego Parkowania dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym.

4. W razie utraty lub kradzieży abonamentu mieszkańca oraz pozostałych abonamentów obowiązujących w Stefie Płatnego Parkowania, Biuro nie zwraca kosztów za niewykorzystany okres jego ważności.

5. Abonament mieszkańca dotyczy tylko miejsc parkingowych zlokalizowanych na ulicy, na której zamieszkuje właściciel (posiadacz) pojazdu. Na pozostałym obszarze Strefy Płatnego Parkowania nie zwalnia on od wniesienia opłaty na zasadach ogólnych;

§ 6

Karty abonamentowe i bilety parkingowe musza być umieszczone za przednią szybą pojazdu, na desce rozdzielczej, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby opłacenie czasu postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.

§ 7

W razie utraty lub kradzieży, duplikaty kart abonamentowych będą wydawane przy zachowaniu pełnej odpłatności.

Rozdział III.
POSTÓJ NIEPRAWIDŁOWY

§ 8

Opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad czas opłacony – pobiera wyłącznie Biuro Strefy Płatnego Parkowania lub opłaty te mogą być wpłacane na konto wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 9

1. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobiera się opłaty dodatkowe w wysokości 75 zł.

2. Za nieopłacony czas postoju pobiera się opłatę dodatkową obniżoną w wysokości 40 zł w przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania.

§ 10

Mandat karny za postój niezgodny z ustawą – Prawo o ruchu drogowym, pobierany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub Policji, nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w Strefie Płatnego Parkowania i jest niezależny od wniesienia opłat za czas postoju.

Rozdział IV.
KONTROLA CZASU POSTOJU POJAZDÓW

§ 11

Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy, którzy działają na podstawie Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

§ 12

Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów, a w szczególności:

  • kontrolowanie wnoszenia opłat za czas postoju pojazdów,
  • sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w parkometrach,
  • sprawdzanie ważności abonamentów,
  • wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad opłacony czas,

§ 13

Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem płatnego parkingu na Twoim terenie?